ΕΣΠΑ
ATHENS METRO MALL RADIO

Όροι χρήσης

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Η «TALIMA A.E.» (TALIMA A.E.) δημιούργησε την ιστοσελίδα www.athensmetromall.gr για να προσφέρει πληροφορίες και υπηρεσίες στους Χρήστες της (Χρήστες), οι οποίοι έχουν πρόσβαση και χρησιμοποιούν την παρούσα ιστοσελίδα αποκλειστικά για προσωπικούς, πληροφοριακούς, μη εμπορικούς σκοπούς.

Η ιστοσελίδα www.athensmetromall.gr δημιουργήθηκε για να αποτελέσει δημόσιο forum, διεπόμενο από τους παρόντες Όρους Χρήσης και ο Χρήστης συμφωνεί να μην παράσχει στη TALIMA A.E. ή σε άλλους Χρήστες οποιαδήποτε εμπιστευτική ή ιδιωτική πληροφορία, την οποία ο Χρήστης ή το υποκείμενο της πληροφορίας δεν επιθυμούν να καταστεί δημόσια πληροφορία.

Η χρήση της ιστοσελίδας www.athensmetromall.gr διέπεται από τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις, τους οποίους οι Χρήστες καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά και να συμμορφώνονται με αυτούς. Η χρήση της ιστοσελίδας www.athensmetromall.gr συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων, καθώς και των τυχόν λοιπών νομικών ειδοποιήσεων, ενημερώσεων, πολιτικών (εχεμύθειας, προστασίας πνευματικής ιδιοκτησίας κ.λπ.) ή συμφωνιών («Πρόσθετοι Νόμιμοι Όροι»). Οι παρόντες Όροι Χρήσης και οι εκάστοτε εφαρμοστέοι Πρόσθετοι Νόμιμοι Όροι συνιστούν ενιαία, νομικά δεσμευτική συμφωνία μεταξύ της TALIMA A.E. και των Χρηστών σχετικά με την πρόσβαση και τη χρήση από αυτούς της ιστοσελίδας www.athensmetromall.gr.

Η TALIMA A.E. μπορεί, για οποιοδήποτε λόγο και χωρίς προειδοποίηση, να αλλάξει αυτούς τους Όρους. Η TALIMA A.E. θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να υποδείξει τις όποιες αλλαγές στους όρους αυτούς με ειδοποίηση στην αρχική σελίδα www.athensmetromall.gr ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) ή ενημερώνοντας τους Όρους Χρήσης που βρίσκονται στο σύνδεσμο «Όροι Χρήσης» στο κάτω μέρος της αρχικής σελίδας www.athensmetromall.gr. Η συνεχής χρήση αυτής της ιστοσελίδας από την πλευρά των Χρηστών μετά από την ημερομηνία ισχύος οποιωνδήποτε αλλαγών στους Όρους αυτούς θα εκλαμβάνεται ως αποδοχή από τους Χρήστες των αλλαγών αυτών.

Οι Χρήστες μπορούν να έχουν πρόσβαση στην τρέχουσα έκδοση των Όρων Χρήσης, επιλέγοντας «Όροι Χρήσης» στο κάτω μέρος της αρχικής σελίδας της ιστοσελίδας www.athensmetromall.gr.

 

1. ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ

1.1. Η TALIMA A.E. δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ενέργεια προσώπου ή οργανισμού, οπουδήποτε και αν αυτοί εδρεύουν, σαν αποτέλεσμα, άμεσο ή έμμεσο των πληροφοριών που περιλαμβάνονται ή γίνονται διαθέσιμες μέσα από αυτή την ιστοσελίδα, ανεξάρτητα του αν οι πληροφορίες αυτές παρέχονται από την TALIMA A.E. ή κάποιο άλλο τρίτο μέρος.

Ειδικότερα:

Η ιστοσελίδα www.athensmetromall.gr ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους σε εξωτερικές ιστοσελίδες και πληροφορίες που παρέχονται σε αυτές τις ιστοσελίδες από τρίτους παρόχους υπηρεσιών (service providers). Η TALIMA A.E. δεν θα είναι υπεύθυνη για το περιεχόμενο οποιασδήποτε εξωτερικής ιστοσελίδας, ή λοιπών αλλαγών ή ενημερώσεων σε αυτές τις ιστοσελίδες. Περαιτέρω, οι Χρήστες συμφωνούν ότι η TALIMA A.E. ουδεμία ευθύνη φέρει για οιαδήποτε θετική ή αποθετική ζημία ή απώλεια που προκλήθηκε ή θεωρείται ότι προκλήθηκε από ή σε σχέση με τη χρήση οποιουδήποτε περιεχομένου που διατίθεται από ή μέσω οποιασδήποτε εξωτερικής ιστοσελίδας. Κάθε άρθρο, πληροφορία, δεδομένο, κείμενο, εικόνα, φωτογραφία, μήνυμα ή δημοσίευση σε φόρουμ ή blog του www.athensmetromall.gr («οποιοδήποτε Περιεχόμενο»), είτε αποστελλόμενο δημοσίως είτε ιδιωτικά μεταδιδόμενο, είναι αποκλειστική ευθύνη του φυσικού ή νομικού προσώπου που παρέχει το Περιεχόμενο.

ΚΑΘΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ (UPLOAD) ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ ΣΤΟΝ ΔΙΚΤΥΑΚΟ ΤΟΠΟ www.athensmetromall.gr ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΚΑΙ Η TALIMA A.E. ΔΕΝ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Ή ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΠΑΡΑΔΙΔΟΜΕΝΩΝ (UPLOADED) ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟ ΧΡΗΣΤΗ ΤΟΥ www.athensmetromall.gr.

1.2. Με τη μετάδοση ή ηλεκτρονική παράδοση (uploading) οποιουδήποτε Περιεχομένου στην ιστοσελίδα www.athensmetromall.gr, ο Χρήστης χορηγεί στην TALIMA A.E. ένα διαρκές, απεριόριστο, αμετάκλητο, ατελές, παγκόσμιο δικαίωμα να: χρησιμοποιεί, αναπαράγει, προσαρμόζει, παρουσιάζει, εκτελεί, τροποποιεί, μεταδίδει, μεταφράζει, διανέμει και δημιουργεί παράγωγα έργα του Περιεχομένου· να δημιουργεί, προσφέρει προς πώληση, πωλεί, εκμισθώνει ή άλλως διανέμει το Περιεχόμενο· και να εκτελεί κάθε μέθοδο, ενσωματώνοντας το Περιεχόμενο (συμπεριλαμβανομένης της υποπαραχώρησης οποιουδήποτε των ανωτέρω). Περαιτέρω, ο Χρήστης αναγνωρίζει και εγγυάται στην TALIMA A.E. ότι έχει το δικαίωμα, τίτλο ή/και την εξουσία να χορηγεί τέτοιο δικαίωμα στην TALIMA A.E.. Η TALIMA A.E. μπορεί να επιλέξει να μη δημοσιεύσει το Περιεχόμενο που ο Χρήστης στέλνει ή παραδίδει ηλεκτρονικά (upload). Εάν η TALIMA A.E. επιλέξει να δημοσιεύσει το Περιεχόμενο που ο Χρήστης στέλνει ή παραδίδει ηλεκτρονικά (upload), η TALIMA A.E. μπορεί να επιλέξει κατά τη διακριτική της ευχέρεια να αποσύρει τη δημοσιευθείσα πληροφορία για οποιονδήποτε λόγο και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

1.3. Η TALIMA A.E. δεν παρέχει καμία εγγύηση, άμεση ή έμμεση, ότι το περιεχόμενο της ιστοσελίδας θα είναι πάντοτε επίκαιρο, ασφαλές, χωρίς σφάλματα, θα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των Χρηστών και ότι τα αποτελέσματα που θα προέλθουν από την χρήση του θα είναι αξιόπιστα, ακριβή και χωρίς σφάλματα.

1.4. Σαν αποτέλεσμα των συνεχών εξελίξεων, οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτήν την ιστοσελίδα μπορεί να μην είναι πάντοτε πλήρως ενημερωμένες και, για το λόγο αυτό, οι πληροφορίες αυτές παρέχονται σε βάση «ΩΣ ΕΧΕΙ» και «ΩΣ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ» Η χρήση πληροφοριών που λαμβάνονται ή αποθηκεύονται από ή μέσω αυτής της ιστοσελίδας έγκειται αποκλειστικά στην κρίση και αποτελεί ευθύνη του Χρήστη. Ο Χρήστης αποδέχεται ότι πρέπει να αξιολογεί το περιεχόμενο και ότι είναι υπεύθυνος για κάθε κίνδυνο που μπορεί να προκαλέσει η χρήση οποιουδήποτε περιεχομένου.

1.5. Το περιεχόμενο αυτής της ιστοσελίδας δεν παρέχει συμβουλές ή κάνει οποιεσδήποτε συστάσεις ή προτάσεις για αγορά, ούτε θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως βάση για οποιαδήποτε απόφαση ή ενέργεια, πρόσκληση για επένδυση ή άλλως για συμμετοχή σε μετοχές, ή άλλα χρεόγραφα της TALIMA A.E.. Τα πραγματικά αποτελέσματα και οι εξελίξεις μπορεί να διαφέρουν από υλικής άποψης από κάθε πρόβλεψη, γνώμη ή φιλοδοξία που εκφράζεται σε αυτή την ιστοσελίδα και η παλαιότερη απόδοση της τιμής των χρεογράφων δεν θα πρέπει να θεωρείται αξιόπιστη ως οδηγός για μελλοντική απόδοση. 1.6. Στο βαθμό που αυτό επιτρέπεται από τον εφαρμοστέο νόμο, η TALIMA A.E., οι εργαζόμενοι σε αυτή και οι συνεργάτες της, δεν ευθύνονται έναντι οποιουδήποτε Χρήστη για κάθε θετική, αποθετική, εξ αμελείας, ειδική, ποινική, επακόλουθη ή παραδειγματική ζημία, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, ζημιών από την απώλεια κερδών, εσόδων, υπεραξίας, χρήσης, δεδομένων ή λοιπών άυλων απωλειών (ακόμη και αν έχουν συμβουλευθεί την TALIMA A.E. για την πιθανότητα τέτοιων ζημιών), οπωσδήποτε και αν αυτές προκλήθηκαν, είτε συμβατικά είτε άλλως.

 

2. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

2.1. Τα πνευματικά δικαιώματα του περιεχομένου αυτής της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, όλων των εγγράφων, των αρχείων, των κειμένων, των εικόνων, των γραφικών, των εξαρτημάτων και του κώδικα που περιέχεται σε αυτό καθώς και η γενική εικόνα της ιστοσελίδας, αποτελούν πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία της TALIMA A.E., εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού κοινοτικού και διεθνούς δικαίου.

2.2. Η μη εξουσιοδοτημένη αντιγραφή, διανομή, τροποποίηση, δημόσια έκθεση ή δημόσια εκτέλεση έργων επί των οποίων έχει ιδρυθεί δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας συνιστά παραβίαση των δικαιωμάτων του δικαιούχου πνευματικής ιδιοκτησίας. Οι Χρήστες συμφωνούν ότι δεν θα χρησιμοποιήσουν τον δικτυακό τόπο www.athensmetromall.gr για να παραβιάσουν τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας της TALIMA A.E. ή άλλων καθ’ οιονδήποτε τρόπο. Απαγορεύεται η μετακίνηση, επιτύπωση ή παραμόρφωση οποιασδήποτε ειδοποίησης δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας, εμπορικού σήματος, λογοτύπου ή άλλης ειδοποίησης ιδιοκτησίας κάθε πρωτοτύπου ή αντιγράφου του Περιεχομένου προς το οποία δίδεται πρόσβαση μέσω του δικτυακού τόπου www.athensmetromall.gr. Στον όρο «δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας», όπως χρησιμοποιείται στο παρόν, συμπεριλαμβάνονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: ευρεσιτεχνίες κάθε τύπου, δικαιώματα σχεδίου, υποδείγματα χρησιμότητας ή άλλα παρόμοια δικαιώματα εφευρέσεως, copyrights, εμπορικά σήματα, σήματα υπηρεσιών, εμπορικά μυστικά ή δικαιώματα εχεμύθειας, και κάθε άλλο άυλο δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας συμπεριλαμβανομένων των εφαρμογών οποιουδήποτε από τα παραπάνω, σε κάθε χώρα, που προκύπτει από το συνταγματικό ή το κοινό δίκαιο ή εκ συμβάσεως, τελειοποιημένου ή μη, υπάρχοντος ή μέλλοντος να κατατεθεί, εκδοθεί ή αποκτηθεί.

Οι Χρήστες συμφωνούν να συμμορφώνονται με τους Όρους της ανωτέρω Πολιτικής Πνευματικής Ιδιοκτησίας της TALIMA A.E.

2.3. Όλα τα ονόματα προϊόντων που αναφέρονται σε αυτή την ιστοσελίδα αποτελούν εμπορικά σήματα του Ομίλου Εταιρειών TALIMA A.E., εκτός από τα σήματα αυτά που υποδεικνύεται ότι κατέχονται από άλλες εταιρείες.

2.4. Η TALIMA A.E. εξουσιοδοτεί τους Χρήστες να αντιγράψουν και να εκτυπώσουν αποσπάσματα ή έγγραφα από αυτήν την ιστοσελίδα (εκτός όσον αφορά περιεχόμενο που κατέχεται από τρίτο πρόσωπο και έχει καθοριστεί ως τέτοιο) για μη εμπορική χρήση από την πλευρά τους, δεδομένου ότι κάθε αντίγραφο ή απόσπασμα των εγγράφων αυτών ή των σελίδων που αποκτάται διατηρεί όλα τα πνευματικά δικαιώματα ή άλλες ανακοινώσεις ιδιοκτησίας και κάθε αποποίηση που εμπεριέχεται σε αυτές. Εκτός από αυτήν την περιορισμένη άδεια, τίποτα σε αυτή την ιστοσελίδα δεν θα πρέπει να ερμηνεύεται ότι εγγυάται οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα ή άδεια σχετικά με οποιοδήποτε πνευματικό δικαίωμα, ευρεσιτεχνία ή εμπορικό σήμα της TALIMA A.E. ή οποιουδήποτε τρίτου μέρους. Όλα τα λογότυπα της TALIMA A.E. και τα εμπορικά σήματα δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ή να αναπαραχθούν χωρίς την πρότερη έγγραφη συναίνεση της TALIMA A.E..

2.5. Εκτός και αν ορίζεται διαφορετικά, η αντιγραφή για εμπορικούς σκοπούς, τροποποίηση ή αναπαραγωγή μέρους ή του συνόλου των περιεχομένων αυτής της ιστοσελίδας σε οποιαδήποτε μορφή, που να βασίζεται σε αυτήν και/ή στο περιεχόμενό της, ή η ενσωμάτωση σε άλλες ιστοσελίδες, των συστημάτων ηλεκτρονικής ανάκτησης, απαγορεύεται. Κανένας σύνδεσμος (link) σε αυτό την ιστοσελίδα δεν μπορεί να συμπεριληφθεί σε οποιοδήποτε άλλη ιστοσελίδα χωρίς την πρότερη έγγραφη έγκριση της TALIMA A.E..

 

3. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

Όλες οι πληροφορίες που παρέχονται στην TALIMA A.E. από τους Χρήστες αυτής της ιστοσελίδας (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, προσωπικών στοιχείων, τεχνογνωσίας, σχολίων, ιδεών, ερωτήσεων, τεχνικών, αποσπασμάτων ή άλλων παρόμοιων στοιχείων) δεν θεωρούνται εμπιστευτικές. Ο Χρήστης κατανοεί και αναγνωρίζει ότι η TALIMA A.E. συλλέγει, χρησιμοποιεί, αποθηκεύει και άλλως επεξεργάζεται τις προσωπικές πληροφορίες και τα δεδομένα χρήσης του και δύναται να μοιραστεί τα δεδομένα αυτά με τρίτα μέρη για οποιοδήποτε σκοπό χωρίς περιορισμό. Σε καμία περίπτωση η TALIMA A.E. δεν θα αποτρέψει τη χρήση των πληροφοριών αυτών για το σκοπό της ανάπτυξης, κατασκευής και προώθησης των προϊόντων της.

 

4. ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Κάποια από τα περιεχόμενα αυτής της ιστοσελίδας μπορεί να κατέχονται από τρίτα μέρη (πχ. άρθρα, δεδομένα ή αποσπάσματα) ή να υπάρχουν δεσμοί υπερκειμένου που οδηγούν σε ιστοσελίδες που κατέχονται από τρίτους, οι οποίοι έχουν την πλήρη ευθύνη (αστική ή ποινική) για την ασφάλεια, το σύννομο ή την εγκυρότητα του περιεχομένου των ιστοσελίδων και των υπηρεσιών τους, αποκλειόμενης κάθε ευθύνης της TALIMA A.E.. Η TALIMA A.E. δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι οι Χρήστες αυτής της ιστοσελίδας έχουν οποιοδήποτε δικαίωμα να χρησιμοποιούν το περιεχόμενο που κατέχεται από τρίτα μέρη και το οποίο είναι διαθέσιμο σε αυτή την ιστοσελίδα. Οι Χρήστες πρέπει να λάβουν την άδεια από το τρίτο μέρος πριν από τη χρήση ή την αποθήκευση του εν λόγω περιεχομένου. Το περιεχόμενο που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα δεν μπορεί να αλλάξει, όπως δεν μπορεί να αλλάξει οποιαδήποτε ειδοποίηση συγγραφέα ή ειδοποίηση πνευματικών δικαιωμάτων που εμφανίζονται σε αυτό χωρίς πρώτα να εξασφαλιστούν οι απαραίτητες συναινέσεις. Η TALIMA A.E. παρέχει τους δεσμούς αυτούς για διευκόλυνση των Χρηστών της ιστοσελίδας της. Η TALIMA A.E. δεν έχει κανένα έλεγχο επί των ιστοσελίδων που κατέχονται από τρίτα μέρη ή του περιεχομένου τους, η επίσκεψη των οποίων γίνεται μέσω της ιστοσελίδας αυτής ή διατίθενται σε αυτήν και, ως εκ τούτου, η TALIMA A.E. δεν υποστηρίζει, χρηματοδοτεί, συμβουλεύει ή άλλως αποδέχεται καμία ευθύνη για αυτές τις ιστοσελίδες ή το περιεχόμενό τους.

 

5. ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

H χρήση του λογισμικού που λαμβάνεται ηλεκτρονικά (download) από αυτήν την ιστοσελίδα εναπόκειται αποκλειστικά στην κρίση και αξιολόγηση των πιθανών κινδύνων από τον Χρήστη, ο οποίος θα πρέπει να διασφαλίσει ότι το λογισμικό που λαμβάνει ηλεκτρονικά (κάνει download) από αυτή την ιστοσελίδα στον προσωπικό του υπολογιστή είναι συμβατό με τον υπολογιστή και δεν περιέχει ιούς.

 

6. ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

Η TALIMA A.E. επιφυλάσσεται του δικαιώματος να αλλάξει ή να αποσύρει οποιοδήποτε μέρος ή ολόκληρη την ιστοσελίδα οποιαδήποτε στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Οποιεσδήποτε αλλαγές θα ισχύσουν από την επόμενη φορά που ο Χρήστης θα επισκεφθεί την ιστοσελίδα. Οι Χρήστες αυτής της ιστοσελίδας δεν δικαιούνται οποιαδήποτε αποζημίωση επειδή αδυνατούν να χρησιμοποιήσουν τις υπηρεσίες που προσφέρονται από αυτήν.

 

7. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Όλες οι ερωτήσεις θα πρέπει να αποστέλλονται μέσω e-mail στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση info@athensmetromall.gr.

 

8. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΧΕΜΥΘΕΙΑΣ

8.1. Η TALIMA A.E. θεωρεί πολύ σημαντική την ασφάλεια των προσωπικών στοιχείων των Χρηστών της ιστοσελίδας της και είναι υπεύθυνη για την διασφάλιση του απορρήτου όλων των προσωπικών πληροφοριών που της παρέχονται. Η πολιτική εχεμύθειας καθορίζει τις αρχές που διέπουν τη χρήση των προσωπικών στοιχείων που λαμβάνονται. Οποιοσδήποτε χρησιμοποιεί αυτή την ιστοσελίδα ή εγγράφεται ως Χρήστης των υπηρεσιών που παρέχονται από την TALIMA A.E. συμφωνεί σε αυτή τη χρήση. Οι Χρήστες παρακαλούνται να διαβάσουν προσεκτικά την πολιτική εχεμύθειας. Οποιαδήποτε διαφωνία μπορεί να προκύψει με την πολιτική εχεμύθειας θα εμπίπτει στην πολιτική αυτή, στην ειδοποίηση προστασίας δεδομένων που είναι ενσωματωμένη στην ιστοσελίδα αυτή. Η πολιτική εχεμύθειας μπορεί ενίοτε να αλλάζει. Ζητούμε ως εκ τούτου να ελέγχεται τακτικά για να διασφαλιστεί ότι οι Χρήστες γνωρίζουν την πιο πρόσφατη έκδοση που θα εφαρμόζεται κάθε φορά που επισκέπτονται την ιστοσελίδα.

8.2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΟΥ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΝΟΝΤΑΙ

8.2.1 Συνολικές Πληροφορίες: Από κοινού με εμπορικούς οργανισμούς συγκεντρώνονται πληροφορίες για την παρακολούθηση της χρήσης αυτής της ιστοσελίδας. Στη διαδικασία αυτή ΔΕΝ συλλέγονται αναγνωρίσιμα προσωπικά δεδομένα. Κατά κανόνα, συλλέγονται πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό των επισκεπτών και το αρχικό όνομα τομέα του Παροχέα Υπηρεσιών Internet. Οι πληροφορίες αυτές χρησιμοποιούνται για την κατανόηση της χρήσης που κάνει ο επισκέπτης της ιστοσελίδας και μπορούν να μοιραστούν με άλλες εταιρείες ή και με άλλα τρίτα μέρη.

8.2.2. Προσωπικά Δεδομένα: Στις περιπτώσεις όπου ζητείται να γίνει εγγραφή προκειμένου να υπάρχει δικαίωμα πρόσβασης σε συγκεκριμένο περιεχόμενο της ιστοσελίδας, συμπληρώνεται μια on-line φόρμα αίτησης, όπου αναφέρονται προσωπικά δεδομένα, όπως είναι το όνομα, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η χώρα διαμονής και άλλες πληροφορίες, οι οποίες υποβάλλονται εκουσίως ως μέρος της διαδικασίας εγγραφής και χρησιμοποιούνται προς αποστολή ανακοινώσεων, ενημέρωσης κυκλοφορίας νέων προϊόντων και εκδηλώσεων του Athens Metro Mall και των επιχειρηματικών συνεργατών της TALIMA A.E., που αποστέλλονται στους Χρήστες ηλεκτρονικά. Οι Χρήστες μπορούν να ζητήσουν την τροποποίηση των στοιχείων αυτών καθώς και να επιλέξουν τη διαγραφή τους, ώστε να μην λαμβάνουν ηλεκτρονικά μηνύματα από την TALIMA A.E., επικοινωνώντας οποιαδήποτε στιγμή μέσω e-mail στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@athensmetromall.gr.

8.3. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τα προσωπικά δεδομένα των Χρηστών αποθηκεύονται σε ασφαλή διακομιστή που προστατεύεται από κωδικό πρόσβασης και τείχος ασφαλείας (firewall). Η εταιρεία διαθέτει πολιτικές ασφαλείας οι οποίες έχουν ως στόχο να διασφαλίσουν, όσο το δυνατό περισσότερο, την ασφάλεια και την ακεραιότητα όλων των πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων των προσωπικών πληροφοριών. Ωστόσο, παρόλο που η TALIMA A.E. λαμβάνει όλα τα λογικώς αναγκαία μέτρα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των Χρηστών, οι Χρήστες αποδέχονται ότι η ασφάλεια καμίας διαδικτυακής μετάδοσης δεδομένων δεν είναι απολύτως εγγυημένη ως προς την πρόσβαση από ανεπιθύνητους παραλήπτες και ότι δεν θα αποδώσουν ευθύνες στην TALIMA A.E. για οποιαδήποτε παραβίαση της ασφάλειας, εκτός εάν αυτή οφείλεται σε βαρεία αμέλεια της TALIMA A.E..

8.4. ΑΡΧΕΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΣΦΑΛΜΑΤΑ

Η TALIMA A.E. δύναται να τηρεί αρχείο και να επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα των Χρηστών, τα οποία θα περιέρχονται σε γνώση της μέσω της ιστοσελίδας www.athensmetromall.gr. Στην περίπτωση αυτή, αποδέκτες των στοιχείων του αρχείου για την προώθηση, υποστήριξη και εκτέλεση της μεταξύ της TALIMA A.E. και Χρήστη συναλλακτικής σχέσης, δύνανται να είναι τρίτοι, οι οποίοι συνεργάζονται με την TALIMA A.E. για την παροχή των σχετικών με το αρχείο υπηρεσιών και έχουν αναλάβει συμβατικώς υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας . Η TALIMA A.E. δεν αποκαλύπτει ούτε δημοσιοποιεί τα προσωπικά δεδομένα των Χρηστών. Εάν η TALIMA A.E. αποκτηθεί με οποιονδήποτε τρόπο (μεταβίβαση, συγχώνευση, απορρόφηση κ.ά.) από άλλο νομικό πρόσωπο, οι πληροφορίες των Χρηστών δύνανται να διατεθούν στο νέο νομικό πρόσωπο. Ωστόσο, το νέο νομικό πρόσωπο υποχρεούται να συμφωνήσει στην προστασία της εμπιστευτικότητας των προσωπικών πληροφοριών των Χρηστών, σύμφωνα με την παρούσα πολιτική εχεμύθειας. Οι Χρήστες διατηρούν τα δικαιώματα των άρθρων 11 και 13 του Ν.2472/1997. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, κάθε Χρήστης έχει το δικαίωμα να ζητήσει την πρόσβαση στα προσωπικά του δεδομένα τα οποία βρίσκονται στη διάθεση της TALIMA A.E. και να ζητήσει τη διόρθωση των τυχόν σφαλμάτων χωρίς καμία χρέωση.

8.5. ΧΡΗΣΗ COOKIES

Τα Cookies είναι μικρά αρχεία που αποστέλλονται από το λογισμικό διαχείρισης της ιστοσελίδας και αποθηκεύονται στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή των Χρηστών. Ορισμένες φορές δημιουργούνται και μεταφέρονται με την πρώτη εγγραφή στην ιστοσελίδα και στη συνέχεια χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό του υπολογιστή και την επαναλαμβανόμενη πρόσβαση στην ιστοσελίδα χωρίς να χρειάζεται να γίνει σύνδεση, επιταχύνοντας την πρόσβαση στην ιστοσελίδα και τις πληροφορίες που επιθυμεί να δει ο Χρήστης. Η πλειονότητα των web browsers αποδέχεται cookies, αλλά μπορεί με την αλλαγή των ρυθμίσεων του browser να μην επιτρέπεται η μεταφορά.

8.6. ΠΑΙΔΙΑ

Η ιστοσελίδα απευθύνεται σε κοινό ενηλίκων (όπως είναι οι επενδυτές και τα άτομα που αναζητούν πληροφορίες σχετικά με την TALIMA A.E. και το Εμπορικό Κέντρο Athens Metro Mall) Η εταιρεία δεν συγκεντρώνει ούτε προτίθεται να συγκεντρώσει πληροφορίες από ή σχετικά με παιδιά. Η TALIMA A.E. ζητά από όσους είναι κάτω της ηλικίας των δεκαοκτώ (18) ετών να μην προχωρήσουν σε καταχώρηση των προσωπικών τους στοιχείων και να ζητήσουν από ενηλίκους να προβούν στις απαιτούμενες διαδικασίες.

8.7. ΑΠΡΕΠΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ

Η TALIMA A.E. μπορεί να χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες που συγκεντρώνει και/ή λαμβάνει με σκοπό την αποφυγή της παράνομης δραστηριότητας ή των δραστηριοτήτων εκείνων που απειλούν το δίκτυό της ή θέτουν σε κίνδυνο την παροχή της ιστοσελίδας. 8.8. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Η TALIMA A.E. και οι συνεργάτες της είναι ανοιχτοί σε ανατροφοδότηση και ερωτήσεις σχετικά με την πολιτική εχεμύθειας, στέλνοντας e-mail στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@athensmetromall.gr.

 

9. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΤΩΝ

9.1. Η ιδιότητά σας ως Χρήστη αυτής της ιστοσελίδας είναι προσωπική για το άτομό σας και ως εκ τούτου δεν πρέπει να την μοιράζεστε με κάποιο άλλο άτομο. Εάν σας έχει δοθεί ένα όνομα Χρήστη και/ή ένας κωδικός πρόσβασης, συμφωνείτε ότι θα τα φυλάξετε με ασφάλεια και ως απόρρητα και συμφωνείτε να (i) ενημερώσετε την TALIMA A.E. αμέσως μόλις διαπιστώσετε οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη αποκάλυψη ή χρήση του προσωπικού σας ονόματος Χρήστη και/ή του κωδικού πρόσβασης και (ii) είστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά που θα προκύπτει από αυτή τη μη εξουσιοδοτημένη χρήση ή αποκάλυψη.

9.2. Είστε υπεύθυνος για την παροχή όλου του εξοπλισμού που απαιτείται για την πρόσβαση στην ιστοσελίδα και για όλες τις σχετικές χρεώσεις τρίτων μερών (πχ. τηλεφωνικές χρεώσεις και χρεώσεις παροχέα υπηρεσιών Internet).

9.3. Συμφωνείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή την ιστοσελίδα μόνο σύμφωνα με τους παρόντες Όρους Χρήσης και τους τυχόν «Πρόσθετους Νόμιμους Όρους». Στην περίπτωση που η μη εξουσιοδοτημένη χρήση αυτής της ιστοσελίδας από την πλευρά σας έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια ή τη ζημία οποιουδήποτε ατόμου το οποίο στη συνέχεια εγείρει αξίωση εναντίον της TALIMA A.E., συμφωνείτε να αποζημιώσετε την TALIMA A.E. για όλες τις απώλειες και/ή ζημιές που θα προκύπτουν από μια τέτοια αξίωση.

9.4. Ως Χρήστης αυτής της ιστοσελίδας αναλαμβάνετε:

(i) να χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα αυτή σύμφωνα με τις γραπτές οδηγίες για τις οποίες θα ενημερώνεστε από καιρού εις καιρό από την TALIMA A.E. και να μην χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα για οποιοδήποτε σκοπό άλλον από αυτόν για τον οποίο παρέχεται σύμφωνα με τους παρόντες Όρους, τους Πρόσθετους Νόμιμους Όρους ή ως άλλως καθορίζεται ενίοτε στις δημοσιεύσεις ή στις ανακοινώσεις της TALIMA A.E..
(ii) να μην ενεργείτε, κατά τη χρήση της ιστοσελίδας, εν γνώσει σας ή ακουσίως, αντίθετα προς οποιεσδήποτε νομικές ή ρυθμιστικές απαιτήσεις οποιασδήποτε αρμόδιας αρχής που έχει δικαιοδοσία επάνω σας ή επάνω σε οποιαδήποτε δραστηριότητα που αναλαμβάνετε.
(iii) να μην χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα για να προβείτε σε μη εξουσιοδοτημένες προσπάθειες πρόσβασης των συστημάτων της TALIMA A.E. ή των δικτύων τρίτων μερών.
(iv) να μην χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα για να διεξάγετε επιχειρηματική δραστηριότητα ή άλλες δραστηριότητες ή να συμβάλλετε σε δραστηριότητες που απαγορεύονται εκ του νόμου.
(v) να μην χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα για τη μετάδοση οποιουδήποτε υλικού που είναι δυσφημιστικής, προσβλητικής ή απειλητικής φύσης ή το οποίο παραβιάζει τα δικαιώματα τρίτων μερών, ή για το σκοπό της πρόκλησης διατάραξης, παρενόχλησης, ή περιττής ανησυχίας σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος, ή για να αποστέλλετε μηνύματα τα οποία γνωρίζετε ότι είναι ψευδή ή να κάνετε χρήση της ιστοσελίδας για τέτοιους σκοπούς
(vi) να ενημερώνετε άμεσα την TALIMA A.E. σχετικά με οποιαδήποτε αξίωση ή ενέργεια οποιασδήποτε φύσης εναντίον σας για οποιαδήποτε χρήση της ιστοσελίδας και, κατόπιν αιτήσεως από την TALIMA A.E., να διακόψετε άμεσα την πράξη για την οποία έγινε η κατηγορία, και
(vii) να ενημερώνετε άμεσα την TALIMA A.E. σχετικά με οποιεσδήποτε αλλαγές που επηρεάζουν τα στοιχεία της εγγραφής σας. Είναι υποχρέωσή σας να διασφαλίζετε ότι τα στοιχεία της εγγραφής σας διατηρούνται ενημερωμένα.

 

10. ΓΕΝΙΚΑ

Εάν οποιοδήποτε άρθρο των παραπάνω όρων θεωρείται ως μη εφαρμόσιμο, δεν θα επηρεάσει την εγκυρότητα και τη δυνατότητα εφαρμογής των υπόλοιπων όρων. Οι Όροι αυτοί αντιπροσωπεύουν τη συνολική συμφωνία μεταξύ του κάθε Χρήστη και της TALIMA A.E. και διέπουν την πρόσβαση και την χρήση της ιστοσελίδας από την πλευρά των Χρηστών. Οι Όροι αυτοί υπερισχύουν κάθε άλλης γραπτής συμφωνίας μεταξύ του κάθε Χρήστη και της TALIMA A.E. σε σχέση με τη χρήση αυτής της ιστοσελίδας. Οι Όροι αυτοί ερμηνεύονται σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία.

Top